Bane

Lokale regler

NGF’s lokale regler gjelder. I tillegg gjelder følgende:

Merkestaker:
Utenfor banen                                    Hvite staker
Sidevannshinder                                Røde staker
Grunn under reparasjon(GUR)        Blå staker

Alle røde og blå staker er flyttbare hindringer. Regel 24-1

Stein i bunker.
Steiner i bunker er flyttbare hindringer (regel 24-1)

Oppsatte sikkerhetsnett.
Dersom ballen er uspillbar fordi den ligger for nærme oppsatte sikkerhetsnett, skal ballen droppes 1-en køllelengde fra nærmest punkt for fritak – ikke nærmere hullet - uten straff. (24-2)
Dette gjelder ikke dersom nettet er markert med hvite staker.

Hvite staker mellom hull 1 - 6, og mellom hull 2 - 4
Hvite staker på høyre side mellom hull 1 og hull 6 gjelder kun for hull 1 og tilsvarende for hvite staker til høyre side mellom hull 2 og 4 gjelder kun for hull 2.

Plugget ball

Det gis fritak for plugget ball på hele spillefeltet. Regel 25-2

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen
Når en spillers ball ligger på en puttinggreen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av en spiller, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr. Den fluttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1.

Hestestier/turvei

Ta hensyn til turgåere ved utslag/spill.  

Avstandsmåler.
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstand. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

Alle avstandsmerker angir distansen til midten på greenen.

Straff for brudd på lokale regler: Slagspill 2 straffeslag. Matchspill tap av hull.

05.03.17